Terms and conditions

Terms and conditions TRAILRUNNING Europe

On this page you will find our overall terms and conditions. Any questions? Just ask!

Algemene voorwaarden TRAILRUNNING Europe

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Definities
1.2 Event: Het door de organisatie (TRAILRUNNING Europe) te organiseren event.
1.3 Trailrunner: De persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het event.
1.4 Organisator: De rechtspersoon (TRAILRUNNING Europe) waarmee de trailrunner
een overeenkomst is aangegaan.

2. Deelname
2.1 De trailrunner dient een leeftijd van minimaal 18 jaar te hebben. Ben je jonger dan 18 jaar dan mag je
deelnemen onder supervisie van iemand die 18 jaar of ouder is.
2.2 De trailrunner mag aan het event deelnemen als hij zich heeft ingeschreven voor het event.
2.3 De trailrunner mag aan het event deelnemen als hij het inschrijfformulier naar waarheid heeft ingevuld
en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.4 Deelname aan de trainingsactiviteiten van TRAILRUNNING Europe, in welke vorm dan ook, geschiedt te
allen tijde voor eigen risico.
2.5 Voor vragen over gezondheid of medische zaken in relatie tot de trainingsactiviteiten adviseert
TRAILRUNNING EUROPE (vooraf) contact op te nemen met de huisarts of een afspraak te maken met
het Sport Medisch Adviescentrum (SMA).
2.6 De adviezen van TRAILRUNNING Europe en/of de trainers zijn geheel vrijblijvend. Opvolging daarvan
geschiedt te allen tijde op eigen risico.
2.7 TRAILRUNNING Europe en/of de trainers behouden zich het recht voor een deelnemer de toegang tot
een trainingsactiviteit te weigeren indien de deelnemer naar het oordeel van de TRAILRUNNING Europe
en/of de trainers niet fit of gezond genoeg is om aan de trainingsactiviteit deel te nemen.
2.8 TRAILRUNNING Europe en/of de trainers behouden zich het recht voor een deelnemer de toegang tot
een trainingsactiviteit te weigeren indien de deelnemer de aanwijzingen van de trainer (herhaaldelijk)
niet opvolgt, zich onbehoorlijk of aanmatigend gedraagt jegens zijn/haar mededeelnemers en/of de
trainers of de algemeen geldende waarden, normen of gedragsregels niet respecteert. In een dergelijk
geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
2.9 TRAILRUNNING Europe en/of de trainers behouden zich het recht voor een deelnemer te verwijzen
naar een trainingsgroep, waarvan het niveau beter overeenkomt met het niveau van de deelnemer.
2.10 TRAILRUNNING Europe en/of de trainers behouden zich het recht voor een trainingsactiviteit te
annuleren of per direct stop te zetten ingeval van een calamiteit of gevaarlijke weersomstandigheden.
2.11 Het inschrijfgeld dient minimaal 1 week voor aanvang van de trainingsactiviteit door TRAILRUNNING
Europe te zijn ontvangen. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, kan de deelnemer uitgesloten
worden van deelname aan de trainingsactiviteit.
2.12 Annulering van inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de trainingsactiviteit.
Ingeval van tijdige annulering vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats minus 10% administratiekosten.
Met uitzondering van Reizen. Hiervoor geldt dat een annulering minimaal twee weken voor vertrek moet worden doorgegeven. Restitutie van geld is énkel mogelijk wanneer de trailrunner een annuleringsverzekering afsluit.
2.13 TRAILRUNNING Europe behoudt zich het recht voor een trainingsactiviteit door te schuiven naar een
volgende periode dan wel te annuleren, bij onvoldoende deelnemers. Ingeval de alternatieve periode
geen aanvaardbaar alternatief is voor de deelnemer vindt restitutie van het volledige inschrijfgeld plaats.
2.14 Inschrijvingen van jaarkaarten en andere trainingsactiviteiten kunnen niet worden doorgeschoven
naar een volgende periode of worden overgedragen aan andere personen.
2.15 Ingeval van afwezigheid door ziekte of andere redenen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
2.16 Opzegging van jaarkaarten dient te geschieden met in acht name van een opzegtermijn van een
kalendermaand en dient dus voor 1 december van het lopende jaar te geschieden.
2.17 TRAILRUNNING Europe behoudt zich het recht voor een ingeplande trainer door een
andere trainer te laten vervangen.

3. Aansprakelijkheid
3.1 TRAILRUNNING Europe en/of de trainers zijn niet aansprakelijk voor enige blessure
of andere schade (inclusief verlies of beschadiging van eigendommen), die een
trailrunner, door welke oorzaak dan ook ontstaan, tijdens of ten gevolge van een trainingsactiviteit,
mocht oplopen.
3.2 De trailrunner dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande
mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan een event.
3.3 De trailrunner verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
psychische als fysieke zin vereist, en verklaart door deelname aan een trail dat hij aan deze eis voldoet en
dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het event.
3.4 De trailrunner vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als
gevolg van een aan een trailrunner toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het event. De
trailrunner dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4. Portretrecht
4.1 De trailrunner verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens
of rond het event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de trailrunner is.

5. Persoonsgegevens
5.1 De door een trailrunner verstrekte persoonsgegevens worden door TRAILRUNNING Europe opgenomen
in een bestand. Door deelname aan een event verleent een trailrunner toestemming aan TRAILRUNNING
Europe tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de trailrunner en
(mits hiervoor op het inschrijfformulier door de trailrunner toestemming is gegeven) voor het verstrekken
van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de trailrunner.
5.2 De trailrunner verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan TRAILRUNNING Europe
openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in
dagbladen en via internet.

Terms and conditions TRAILRUNNING Europe

1. Definitions
1.2 Event: The event that is organized by the organization (TRAILRUNNING Europe).
1.3 Trailrunner: The person who has registered for participation of the event.
1.4 Organizer: The legal that came to an agreement with TRAILRUNNING Europe.

2. Participation
2.1 The trailrunner must have a minimum age of 18 years. If you are under 18 you may
participate under the supervision of someone who is 18 or older.
2.2 The trailrunner can only participate if he signed up for the event.
2.3 The trailrunner may participate in the event as he has filled in the registration form truthfully
and agreed to the terms and conditions.
2.4 Participation in activities of TRAILRUNNING Europe, is always at your own risk.
2.5 For questions about health or medical matters in relation to the activities TRAILRUNNING Europe recommends you to contact the doctor.
2.6 Advise from TRAILRUNNING Europe and/or the trainers are not binding. Follow them
remains at all times at your own risk.
2.7 TRAILRUNNING Europe and/or trainers reserve the right to refuse access for an participant if the participant is not fit or healthy enough to participate in the training activity.
2.8 TRAILRUNNING Europe and/or trainers reserve the right to refuse access for an participant if the participant doesn’t follow the instructions of the coach (repeatedly), behaving inappropriate or presumptuous to his/her fellow participants and/or the trainers or publicly disrespects values, norms or rules of conduct. In such an event, there is no refund of the entry fee.
2.9 TRAILRUNNING Europe and/or trainers reserve the right to refer a participant
to another training group, for a better fit in level.
2:10 TRAILRUNNING Europe and/or trainers reserve the right to cancel a training activity or put an immediate stop in case of an emergency or bad weather conditions.
2.11 The entry fee should be done at least one week before the event by TRAILRUNNING. If the payment is not received on time, the participant can be excluded in the training activity.
2:12 Cancellation of participation is possible until 48 hours before the start of the event.
In the event of premature cancellation there will be a refund of the entry fee minus 10% administration costs.
Excluding Travel. You have to cancel at least two weeks before the start of the travel event. Refund of money is only possible when the trailrunner has an insurance for this.
2:13 TRAILRUNNING Europe reserves the right to move an event to a next period or to cancel, in case of insufficient participants. If the alternate period is no acceptable alternative to the participant there is a full refund of registration fee.
2:14 Year tickets and other training activities can not be postponed to another period or be transferred to other persons.
2:15 In case of absence due to illness or other reasons there will be no refund of the entry fee.
2:16 Termination of year tickets must be made with due observance of a notice period of one month, so for year tickets this had to be done before December 1 of the current year.
2:17 TRAILRUNNING Europe reserves the right to replace a trainer for another one.

3. Liability
3.1 TRAILRUNNING Europe and/or the trainers are not responsible for any injury
or other damages (including loss of or damage to property), that might incur with trail runner during or as a result of a training activity.
3.2 The trailrunner must be adequately insured against the risk of damage he or the left ones
may suffer as a result of death, injury or illness caused by his participation in an event.
3.3 The trailrunner declares to be familiar with the fact that participation in good health in both
mental and physical is required. By participating he declares that he meets this requirement and that he has adequately prepared for the event.
3.4 The trailrunner must be adequately insured against the risk of liability for such damage that may incur.

4. Portrait Right
4.1 The trailrunner grant permission in advance to the organizer for sharing photos of the event.

5. Personal Information
5.1 The personal data of the trailrunner will be incorporated by TRAILRUNNING Europe. By participating in an event the trailrunner confers permission to TRAILRUNNING
Europe to use personal data to send information to the trailrunner and
(if the trailrunner gave his permission on the registration form) for providing
personal data to third parties for sending information to the trail runner.
5.2 By entering to an agreement the trailrunner grant permission to TRAILRUNNING Europe to disclose his name and competition results, for example publications in
newspapers and over the internet.

Neem contact op

Sending

© 2017 Trailrunning Europe - All rights reserved - Terms & conditions

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account