Privacy Policy & Cookies

Privacy Policy Trailrunning Europe

Inleiding

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door TRAILRUNNING Europe, (KvK 63256614). Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens van privé personen en functionarissen bij onze sponsoren, toeleveranciers en relaties.

TRAILRUNNING Europe verzamelt persoonlijke gegevens van individuele deelnemers, functionarissen bij toeleveranciers en sponsoren, genodigden & overige stakeholders, scholen, entertainment en bezoekers van onze websites.

 

De GDPR (General Data Protection Regulation), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Met het oog op de invoering van deze wet heeft TRAILRUNNING Europe een informatie-beveiligingsbeleid opgezet. Het geheel omvat technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en procedures voor de melding van incidenten, controlemechanismen, evaluatie van activiteiten en continue verbetering.

TRAILRUNNING Europe is voor vrijwel alle verwerkingen verantwoordelijke; een aantal gegevens wordt door derden partijen (bijvoorbeeld tijdsregistratie) in opdracht van TRAILRUNNING Europe verzameld en/of verwerkt. Voor deze verwerking beschikt TRAILRUNNING Europe over een gegevensverwerkingsadministratie. Relevante aspecten hieruit leest u in dit privacyreglement. Dit register is onderdeel van het Informatiebeveiligingsbeleid en wordt evenals overige documenten met regelmaat geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt.

De bescherming van privacy speelt een belangrijke rol in onze organisatie. In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie; de principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt. Dit houdt o.a. in dat TRAILRUNNING Europe:

op begrijpelijke en transparante wijze informeert over de wijze waarop en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door TRAILRUNNING Europe worden verwerkt.
niet méér of langer verwerkt dan noodzakelijk.

TRAILRUNNING Europe verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen. Wij hebben daarbij een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken: de verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de organisatie van het evenement, voor de goede afhandeling van uw verzoek of voor het leveren van onze verplichtingen naar u toe.

Bij inschrijving of bepaalde activiteiten wordt gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen, informatie aanvraagt of vrijwilliger wordt. Bepaalde verwerkingen verrichten we uitsluitend met uw toestemming, waarbij u deze te allen tijde ook weer kunt intrekken.

In de hierna volgende hoofdstukken informeren wij u meer gedetailleerd.

Wij maken op onze website en (in de toekomst mogelijk) apps gebruik van cookies. U kunt cookies voor alle sites uitzetten via uw browser.

Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van Stichting De Bredase Singelloop gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruiken wij cookies?
TRAILRUNNING Europe gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die TRAILRUNNING Europe gebruikt bevatten geen naam en adresgegevens; alleen gegevens betreffende uw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en bezoek, zodat wij onze websites en (toekomstig) apps kunnen optimaliseren en u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om.

Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden? 
Als u uw cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het (website)gebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Afmelden cookies
Wilt u liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Om bezoekers van websites meer keuze te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, kunt u ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden.

Uw persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens

TRAILRUNNING Europe verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren of om diensten van u af te nemen. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld voor de betaling van de inschrijving en de daaraan gekoppelde levering van goederen en diensten (zoals bestelling van TRAILRUNNING merchandise, toesturen van digitale pre/post magazines, nieuwsbrieven e.d), voor de administratie van vrijwilligers (b.v. het benaderen in verband met deelname aan het komende evenement), voor de fysieke organisatie van het evenement (contracten met sponsoren en leveranciers, levering van diensten, betalingen), vanwege het relatiebeheer richting de genodigden en overige stakeholders of voor analysedoeleinden van deelnemers of websitebezoek. Volgens de nieuwe richtlijnen leveren deze redenen ons een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

TRAILRUNNING Europe schakelt als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen in om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe optie voor de registratie van inschrijvingen, registratie en communicatie van gelopen tijden, afhandeling van productie van de startnummers of het toezenden van nieuwsbrieven en digitale pre- en aftermagazines.

Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft TRAILRUNNING Europe de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen, op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van TRAILRUNNING Europe, onze deelnemers, relaties of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet.

TRAILRUNNING Europe informeert geïnteresseerden graag over ontwikkelingen, samenwerkingen, aanbiedingen, innovaties en overige relevante content met betrekking tot onze evenementen en website, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

TRAILRUNNING Europe deelt of verkoopt geen persoonsgegevens met of aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

Wij verzamelen en gebruiken geen persoonlijke gegevens via onze website anders dan aangegeven bij het cookie beleid. Uw gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek en analyse om onze website en (toekomstige) apps te verbeteren, zoals hierboven uiteengezet.

TRAILRUNNING Europe biedt in bepaalde gevallen de mogelijkheid om via de website of mail ons uw motivatiebrief toe te sturen in het kader van (open) sollicitaties voor vrijwilligerstaken bij TRAILRUNNING Europe. Het is ook dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen. Deze gegevens worden na afronding van de procedure direct vernietigd.

TRAILRUNNING Europe slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking. Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

Persoonsgegevens van individuele deelnemers (naam, postcode, woonplaats en mailadres) blijven onbeperkt bewaard in verband met publicatie van de uitslagen en toezenden van digitale nieuwsbrieven alsmede de pre- en aftermagazines.
Overige gegevens van individuele deelnemers worden binnen 6 maanden na het evenement ofwel verwijderd ofwel geanonimiseerd en toegepast voor algemene analysedoeleinden.
Persoonsgegevens van contactpersonen bij trails of trailrunning activeiten, groepsinschrijvingen, scholen en entertainment worden binnen 6 maanden na het evenement met uitzondering van het mailadres vernietigd. Het mailadres wordt conform de verstrekte toestemming opgenomen in onze database. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen en kunt u zich daarmee (laten)uitschrijven. Algemene gegevens van groepen, scholen, bands/artiesten en bedrijven worden onbeperkt bewaard.
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden onbeperkt bewaard tot het moment van opzegging. Na opzegging worden deze gegevens binnen 1 maand volledig verwijderd.
Persoonsgegevens van sponsoren, toeleveranciers, genodigden en overige stakeholders worden onbeperkt bewaard tot het moment van opzegging. Na opzegging worden deze gegevens binnen 1 maand volledig verwijderd.

U hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in uw persoonsgegevens
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Rectificatie van uw persoonsgegevens.
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;

Wissen van uw persoonsgegevens
U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

Overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit)
U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Ook kunt u uw recht op bezwaar bij ons uiten als u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

Vragen, verzoeken of klachten indienen bij TRAILRUNNING Europe

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door TRAILRUNNING Europe. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via dit formulier of via onderstaande contactgegevens:

TRAILRUNNING Europe
Email: info@trail-running.eu

U ontvangt uiterlijk na 4 weken schriftelijk antwoord.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u hiervoor een ingang.

TRAILRUNNING Europe behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 01 februari 2022.

Deel deze pagina: